Cuma, Şubat 24, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMuhasebe2022 Yılı Pasaport Harçları, Sürücü Belgesi, Aile Cüzdanı, TC Kimlik Kartı Harç...

2022 Yılı Pasaport Harçları, Sürücü Belgesi, Aile Cüzdanı, TC Kimlik Kartı Harç bedelleri

Resmi Gazete

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2022 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı 25,00

b) Beyanname 25,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 50,00

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 – Pasaportlar 225,00

4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.) 160,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı 37,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 75,00

7 – Aile cüzdanları 200,00

8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 – Sürücü belgeleri 280,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 280,00

11 – (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul:

1/2/2018-7072/34 md.)

12 – Motorlu araç tescil belgesi 250,00

13 – İş makinesi tescil belgesi 210,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 15,00

15 – Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.) 20,00

16 – Yabancı çalışma izni belgesi 160,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

17- Çalışma izni muafiyeti belgesi 160,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(4) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2021 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2020 tarihli ve 31351 beşinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 66) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR