Perşembe, Mart 2, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMuhasebeMuhasebe Soruları2022 yılında hangi firmalar e-deftere geçecektir?

2022 yılında hangi firmalar e-deftere geçecektir?

2022 yılında hangi firmalar e- deftere geçmek zorunda?

3 sıra no’lu elektronik defter genel tebliği (sıra no: 1)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ kapsamında,

1- E-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler. 

2- Türk Ticaret Kanunu’nun 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler. 

3.2.2. Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Defter uygulamasına dâhil olması gerekmektedir. 

3.2.3. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının e-Defter uygulamasından yararlanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte isteğe bağlı olarak uygulamaya dâhil olabilirler. 

3.2.4. Bu Tebliğ ile belirlenen zorunluluk kapsamına girmeyenlerden 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486) ile usul ve esasları belirlenen Defter Beyan Sistemi kapsamı dışında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde e-Defter uygulamasına dâhil olması mümkündür. 

e-Defter uygulamasına isteğe bağlı olarak dâhil olanlar, başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutabilirler. 

3.2.5. e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu olduğu belirtilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. 

Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez. 

GEÇİŞ ZORUNLULUĞUN KAPSAMI ve ZORUNLULUK GEÇİŞ TARİHİ AÇIKLAMASI

Birden fazla faturanın aynı yevmiye maddesine kaydedilip kaydedilemeyeceği

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü

Birden fazla faturanın aynı yevmiye maddesine kaydedilip kaydedilemeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, perakende ayakkabı satışı faaliyetinde bulunduğunuz ve bilanço esasına göre defter tuttuğunuz, internet üzerinden yaptığınız kampanya sonucu günlük ayakkabı satışlarınızın ve buna bağlı olarak düzenlediğiniz fatura sayısının 80-100 civarında olduğu belirtilerek, günlük olarak düzenlediğiniz 80-100 adet faturanın toplamlarını alarak tek bir yevmiye maddesine kaydedilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 171 inci maddesinde, “Mükellefler bu kanuna göre tutacakları defterleri vergi uygulaması bakımından aşağıdaki maksatları sağlayacak şekilde tutarlar: 

  1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek; 
  2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek; 
  3. Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek; 
  4. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek; 
  5. Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını (emanet mahiyetindeki değerler dahil) kontrol etmek ve incelemek.”,

– 175 inci maddesinde, “Mükellefler bu kısımda yazılı maksat ve esaslara uymak şartıyla, defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usulu ve tarzda tanzim etmekte serbesttirler. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı; muhasebe standartları, tek düzen hesap planı ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bunları mükellef, şirket ve işletme türleri itibariyle uygulatmaya ve buna ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.         

Ticaret Kanununun ticari defterler hakkındaki hükümleri mahfuzdur.

“,

– 183 üncü maddesinde, “Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icap eden muamelelerin tarih sırasıyla ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir.”,

– 219 uncu maddesinde, “Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle ki:

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevaz vermez.

…”,

– 230. maddesinde, “Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

  1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;
  2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;
  3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;
  4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

…” hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden hazırlanarak 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 6 ncı maddesinde, “(1) Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin ilgili belge veya ispata dayanan evraktan çıkarılarak tarih sırasıyla ve ‘madde’ halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.

(2) Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:

a) Madde sıra numarası,

b) Tarih,

c) Borçlu hesap,

ç) Alacaklı hesap,

d) Tutar,

e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları.

” açıklaması yer almaktadır.

Bu bağlamda, Vergi Usul Kanununda, bu Kanuna göre tutulan defterlerin kayıt şekilleri konusunda herhangi bir hüküm yer almamakla birlikte, kayıtlarda bulunması gereken asgari bilgi, kayıt zamanı ve maksat konusunda düzenlemeler yer almaktadır.

Buna göre, her bir satış faturasını muhasebenin düzen ve açıklığını kaybetmeyecek bir şekilde, asgari bahse konu Tebliğde öngörülen içerikte, ayrı bir yevmiye maddesi olarak yevmiye defterine kaydetmeniz esas olmakla birlikte, her bir faturanın ait olduğu hesabın altında ayrı ayrı gözükecek şekilde belgenin türü, tarihi ve numarasına yer verilmesi kaydıyla, günlük olarak düzenlediğiniz satış faturalarının, e-Defter uygulaması saklı kalmak üzere, bir yevmiye maddesinde kaydedilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer yandan, işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin düzen ve açıklığını kaybetmeyecek şekilde her bir faturanın düzenlenme tarihinden itibaren Kanunun 219 uncu maddesinde yer alan kayıt süreleri dikkate alınarak kayıtlara intikal ettirilmesi gerektiği tabiidir.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR