Çarşamba, Mart 1, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiÖzelgelerAskerlik borçlanması diğer ücret gelirinden indirim olarak yapılır mı?

Askerlik borçlanması diğer ücret gelirinden indirim olarak yapılır mı?

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı       :  46480499-120.03.06.99[2020/1731]-E.75477  

Konu      :  Askerlik borçlanmasının diğer ücret gelirinden indirim yapılıp yapılmayacağı              

İlgi         :  26/06/2020 tarihli ve 104274 gelen evrak sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, diğer ücretli mükellef olduğunuz, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (b) bendine göre askerlik borçlanması kapsamında 5.650,20 TL sigorta primi ödediğiniz belirtilerek, söz konusu tutarın diğer ücret gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin ücretin gerçek safi değerinin tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında tevkifat yapacaklar sayılmış, aynı fıkranın (1) numaralı bendi ile hizmet erbabına nakden veya hesaben ödenen ücretler üzerinden 103 ve 104 üncü maddelere göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesinde ise “Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’idir.

1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.

2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler;

3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;

4.  Gayri menkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;

5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştayın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, ücret gelirlerinin safi tutarı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde sayılan indirimler düşülerek belirlenmekte ve bu şekilde aylık olarak belirlenen gelir vergisi matrahı, Kanunun 94, 103 ve 104 üncü maddeleri uyarınca tevkif suretiyle vergilendirilmektedir.

Diğer ücretli kapsamında elde edilen ücret gelirlerinin yıllık safi tutarı ise asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’i olarak belirlenmekte ve bağlı olunan vergi dairesine vergi karnesi ibraz edilerek vergi tarh ettirilmektedir.

Buna göre, diğer ücretli kapsamında vergilendirilen şahsınızın safi ücreti, asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’i oranında maktu olarak belirlendiğinden, söz konusu tutardan askerlik borçlanması için ödediğiniz primin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR