Çarşamba, Şubat 22, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMuhasebeMuhasebe SorularıE-Birlik Sözleşme girişi adımları

E-Birlik Sözleşme girişi adımları

TÜRMOB e-birlik üzerinden sözleşme girişi

31.12.2021 tarihi itibariyle e-beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmelerini 14.01.2022 tarihine kadar iptal edip 01.01.2022 tarihi itibariyle yeni düzenleyeceğimiz mesleki hizmet sözleşmeleri ve e-beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmelerini 15.01.2022 tarihine kadar sisteme giriş yapabilir miyiz? Yeni yapılan düzenleme ile e-beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinde 15 günlük bildirim süresi değişti mi? 

Yapılacak işlemler aşağıdaki sıraya göre yapınız.

1-GİB de bulunan Aracılık ve sorumluluk sözleşmesini FESİH ediniz.

2-Türmob e-birlik sisteminden Mesleki hizmet sözleşmesini düzenleyiniz.

3-GİB internet VD sisteminden yeni Aracılık ve Sorumluluk sözleşmesi giriniz Sözleşmeye Türmob sözleşmesinin sayı ve tarihini yazınız ve giriş yapınız.

4- Türmob sözleşmesindeki yıllık tutar için DV beyannamesini siz veya müşteri verecek

3568 sayılı Kanuna göre süre uzatımı yapılan sözleşmelerde Damga Vergisi hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : 66813766-155[2-2018/16]-E.408826                                                           Konu : 3568 sayılı Kanuna göre süre uzatımı yapılan sözleşmelerde Damga Vergisi

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, mali müşavirliğini yaptığınız müşterinizle …/…/2017 tarihinde, 01/01/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, aylık hizmet bedeli KDV dahil … TL olan hizmet sözleşmesi imzalandığı; sözleşmenin süresinin bitmesi üzerine TÜRMOB’un e-birlik internet adresi üzerinden …/…/2018 tarihinde, 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere aylık hizmet bedeli KDV dahil … TL olarak belirlenen “Ek Protokol”un düzenlendiği, söz konusu “Ek Protokol”un süre uzatımından dolayı ayrıca damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği, 2 nci maddesinde ise vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de damga vergisine tabi olduğu; 10 uncu maddesinde damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında da, mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi alınacağı hükmüne yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde, ücret sözleşmelerinin münferit ya da süreli olarak yapılabileceği, süreli sözleşmelerin en az bir yıllık olmasının şart olduğu, sözleşmelerin ait oldukları işlemleri ve bunlara ait süreleri kapsayıp, diğer işlem ve sürelere uygulanamayacağı, bu durumda yeni sözleşme yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Özelge talebinizde belirtilen …/…/2017 tarihli ve … numaralı hizmet sözleşmesinin (6.1.) maddesinde, ücretin, bu sözleşmenin 3 üncü maddesinde belirtilen işlere karşılık, sözleşme süresi boyunca aylık KDV dahil … TL olduğu; sözleşmenin 7 nci maddesinde de, sözleşmenin 01/01/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında muteber olacağı, tarafların sözleşme süresi bitmeden 15 gün önce yazılı olarak fesih bildirimi ile sonlandırılmadığı takdirde sözleşmenin, ücret dışında aynı şartlarla ve bir yıl süre ile kendiliğinden yenilenmiş sayılacağı hususlarına yer verildiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, mali müşavirliğini yaptığınız müşterilerinizle düzenlediğiniz hizmet sözleşmelerinin süresi, içeriği ve geçerlilik şartları gibi hususlar 3568 sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olup, bu hususlardan ari olarak Damga Vergisi Kanunu yönünden, söz konusu sözleşmelerin süresinin, bu sözleşmelere şerh konulması veya yeni bir sözleşme veyahut bu mahiyette bir kağıt düzenlenmesi şeklinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kendiliğinden uzaması durumunda, sözleşme süresinin bitimini izleyen yıllar için ayrıca damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, özelge talep formunuz ekinde yer alan ve damga vergisine ilişkin görüş talep edilen …/…/2018 tarihli ve … sayılı “Ek Protokol” başlıklı kağıdın incelenmesinden ise, söz konusu protokolün şahsınız ile müşteriniz tarafından imzalandığı ve …/…/2017 tarihli ve … sayılı sözleşmenin 2018 dönemi için aylık hizmet bedelinin KDV dahil … TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, müşterinizle imzalanan …/…/2018 tarihli “Ek Protokol” ile …/…/2017 tarihinde düzenlenen hizmet sözleşmesine atıfta bulunulduğu, 2018 dönemine ilişkin uygulanacak hizmet bedelinin belirlendiği ve 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında geçerli olduğu hususlarının düzenlendiği dikkate alındığında, sözleşme süresinin uzatılmasına ve ilgili yıl hizmet bedelinin belirlenmesine ilişkin düzenlenen söz konusu protokolün, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca bir yıllık (KDV hariç) hizmet bedeli üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR