Perşembe, Mart 9, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiÖzelgelerGemi iskelelerinin amortisman oranı

Gemi iskelelerinin amortisman oranı

Tapuda iskele olarak geçen, Yat bağlama limanı olarak anılan ve Kıyı İşletme Tesisi olarak ruhsatlanan Yat ve Teknelerin bağlandığı ve barındığı yerlerin amortisman oranı kaç yıldır?

36.3. Gemi ve Botların İnşa Edildiği Kuru Rıhtım ve Saha Uygulamaları:

(36.1 ve 36.2.)sınıflarına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların imalatında ve tamirinde kullanılan iktisadi kıymetler ve su, kanalizasyon ve elektrik sistemleri gibi yüzen ve sabit kuru rıhtımlar, gemi havuzları, İSKELELER, gemi güzergâhları ve bütün diğer saha uygulamaları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri hariç) FAYDALI ÖMÜR 16 YIL, YILLIK ORAN % 6,25 Aşağıdaki linkte bulunan Amortisman listesini inceleyiniz. 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/amortisman_oranlari.pdf

Kılavuz kaptanların ihtiyaçlarına yönelik servis ve kılavuzluk istasyonu inşaatı ile ilgili yüklenilen KDV’nin iadesinin mümkün olup olmadığı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı       : 39044742-KDV.13-203   18/02/2013

Konu      : Kılavuz kaptanların ihtiyaçlarına yönelik servis ve kılavuzluk istasyonu inşaatı ile ilgili yüklenilen KDV’nin iadesinin mümkün olup olmadığı.     

 İlgide kayıtlı özelge talep formu ile kılavuz kaptanların ihtiyaçlarına yönelik servis ve kılavuzluk istasyonu inşaatı ile ilgili yüklenilen KDV nin iadesinin mümkün olup olmadığı hakkında görüş sorulmaktadır.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/b maddesinde; deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 87 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “Araçlara İlişkin İstisna” başlıklı (B) bölümünde, yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dahil olmak üzere araçlar için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmetin istisna kapsamında olduğu ifade edilmiş, 60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.2.) bölümünde de ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Öte yandan aynı Kanunun 32 nci maddesinde ise, bu Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin Bakanlığımızca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 24 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (E) bölümünde; faaliyetleri kısmen veya tamamen “iade hakkı doğuran işlem”lerden oluşan mükelleflerin iade kapsamına, mal ve hizmet alışları yanında genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATIK) için ödenen vergilerin de dahil olduğu, ancak bir vergilendirme döneminde iade edilecek verginin, o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin genel vergi oranı (%18) ile çarpılması sonucu bulunacak miktardan fazla olamayacağı belirtilmiştir.

Buna göre, liman sınırları içindeki iskele ve benzeri yerlere gelecek ve bu yerlerden ayrılacak gemilere verilen her nevi kılavuzluk hizmeti KDV Kanununun 13/b maddesi kapsamında KDV den istisna olup, bu hizmetin yürütülmesinde kılavuz kaptanların ihtiyaçlarına yönelik olarak inşa edilecek servis ve kılavuzluk istasyonu nedeniyle yüklendiğiniz ve ait olduğu dönemlerde indirim yoluyla giderilemeyen vergilerin, söz konusu ATİK lerin aktife alındığı veya kullanılmaya başlanıldığı dönemden itibaren iade hakkı doğuran işleme genel vergi oranı (% 18) uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı geçmemek üzere iadeye pay verilmek suretiyle giderilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR