Perşembe, Şubat 23, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMevzuatGenç Girişimci hangi hallerde kazanç istisnasından faydalanamaz?

Genç Girişimci hangi hallerde kazanç istisnasından faydalanamaz?

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı : E-11355271-120[mük202021/]-18411-21.03.2022

Konu: Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; 12/3/2020 tarihi itibari ile taşeronluk hizmetleri olarak “Isı, Ses veya Titreşim Yalıtımı ile Diğer İnşaat Tesisatı İşleri” faaliyetine başladığınız, genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanmak üzere müracaatta bulunduğunuz ancak işçi çalıştırmadığınızdan dolayı söz konusu istisnadan faydalanamayacağınızın tarafınıza bildirildiği, ayrıca 2020 yılı içerisinde meydana gelen “Koronavirüs (Covid-19)” salgını nedeniyle faaliyetinizin olmadığından dolayı işçi çalıştırmadığınız, işlerinizin faaliyete açılması ile birlikte 6/2/2021 tarihi itibariyle işçi çalıştırmaya başladığınız belirtilerek genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanıp faydalanmayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmış olup, Başkanlığımız görüşüne aşağıda yer verilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” başlıklı mükerrer 20 nci maddesinde;

“Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

1.İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

2.Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

 3.Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

4.Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5.Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması. İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hâllerinde dahi yıllık beyanname verilir.

Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “İstisnadan Faydalanacaklar ve Faydalanma Şartları” başlıklı 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında;

“(2) Birinci fıkrada belirtilen kişilerin istisnadan yararlanabilmeleri için aşağıda belirtilen şartları taşımaları zorunludur.

 …

b) Mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması ya da işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.

1) İstisnadan yararlanılabilmesi için mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması veya kendi işinde bilfiil çalışmadığı durumlarda ise işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir.

2) Bir şahsın kendi işinde bilfiil çalışması, işinde ve bu işin gerektirdiği konularda fikri ve bedeni bir mesai sarf etmesidir.

3) İşte bilfiil çalışılmasa dahi iş sahibi tarafından işin sevk ve idaresinin kendi elinde tutulması, işin yürütülmesiyle ilgili kararların alınması, planlanması veya denetiminin yapılması gibi durumlarda da istisna şartı ihlal edilmiş olmaz.

4) Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi şartını sağlayan mükelleflerin, faaliyetin yürütülebilmesi için çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırması istisna şartını bozmaz.

5) Seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici sürelerde fiilen işin başında bulunulmaması halinde de söz konusu şart ihlal edilmiş olmaz.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğünce nezdinizde yapılan yoklamalar ve diğer tespitlerden;

– Kendi ikametgahınızda faaliyette bulunduğunuz ve herhangi bir ustalık belgenizin bulunmadığı,

– İşçi çalıştırmadığınız ve işlerinizin babanız tarafından yapılacağını beyan ettiğiniz,

– Bu dönemde işçi çalıştırmamanızın nedenini ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle tedbirlerin uygulandığı dönemden kaynaklandığını ifade ettiğiniz

– 6/2/2021 tarihinden itibaren işçi çalıştırmaya başladığınızı beyan ettiğiniz

 anlaşılmıştır.

Ancak, 6/2/2021 tarihinden itibaren işçi olarak çalıştırdığınız kişinin babanız …………. olduğu “Gibintranet YBS” kayıtlarındaki “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin eki olan İstihdam Edilen Hizmet Erbabının Ücreti ve Teşvik Tutarına İlişkin Bildirim” den tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, şahsınız nezdinde yapılan yoklamalar ve diğer tespitler neticesinde, söz konusu işte bilfiil çalışmamanızın yanı sıra gerek işin sevk ve idaresinin gerekse işin yürütülmesiyle ilgili kararların alınmasının, planlanmasının ve işin yapılmasının babanız ……………… tarafından yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesindeki ” Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi” şartının ihlalinden dolayı anılan istisna hükmünden yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR