Perşembe, Şubat 23, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMevzuatGümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı

Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı

15/3/2022 tarihli R.G’de “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303)” yayımlandı.

Söz konusu Karar ile özellikle; vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya, inceleme, analiz veya test amaçlı olarak serbest dolaşmıa sokulan eşya, milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşya konularında önemli değişiklikler yapılmıştır.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ

NO: 2022/99

Konu: Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303) Yayımlandı.

15/3/2022 tarihli R.G’de “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303)” yayımlandı.

Söz konusu Karar ile özellikle; vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya, inceleme, analiz veya test amaçli olarak serbest dolaşima sokulan eşya, milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşya konularında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerden öne çıkan bazı hususlar aşağıdaki olup, düzenlemelerin tamamına karşılaştırma tablolarıyla sirkülerin devamında yer verilmiştir.

A) Yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar

 • Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen 1.500 Avro’yu geçmeyen ilaç gönderileri için de tek ve maktu vergi alınacaktır.
   
 • Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyaya ilişkin tek ve maktu vergi uygulaması önceden 1500 Avro’yu geçmeyen eşya için geçerli iken yeni düzenleme ile 150 avro’yu geçmeyen eşya için uygulanacaktır.
   
 • AB dışı ülkelerden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1.500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden alınan maktu vergi yüzde 20 den yüzde 30’a çıkarılmıştır.
   
 • Yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyaller de Sağlık Bakanlığında ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmiş olması halinde muafiyet kapsamına alınmıştır.


 • Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan motorlu nakil vasıtalarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren on yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı yapılamayacağı ve on yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmayacağı belirtilmiştir.

B) Yapılan düzenlemelerin karşılaştırma tablolarında gösterimi

1) Bu Kararın 1 inci maddesi ile 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın “Posta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya” başlıklı 45 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan fıkralar:

(3) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir tüzel kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden, 62 nci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

(4) Birinci ve üçüncü fıkra kapsamındaki eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.

2) Bu Kararın 2 nci maddesi ile aynı Kararın Beşinci Kısmının Üçüncü Bölümünün başlığı “Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski düzeleme:Yeni düzenleme:
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gerçek Kişilerce Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer EşyaSerbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya

3) Bu Kararın 3 üncü maddesi ile aynı Kararın “Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya” başlıklı 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:
(1) Kıymeti 1.500 Avro’yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri ile kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 45 inci maddede ve yolcu beraberinde gelen eşya için 59 uncu maddede belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden; a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18, b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20, c) Kitap veya benzeri basılı yayın için %0, ç) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. (2) Birinci fıkrada sözü edilen limit dahilinde getirilen eşyanın; a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi, b) Yolcu beraberinde ya da yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi, c) Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi, gerekir.(1) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro’yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden; a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde % 18, b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde %30,   c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20, oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. (2) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 1.500 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için 45 inci maddede belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden %0 oranında tek ve maktu bir vergi uygulanır. (3) Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir tüzel kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 22 Avro’yu geçmeyen eşyanın değeri üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. (4) Kıymeti 1.500 Avro’yu geçmemek şartıyla, yolcu beraberinde gelen Ek-9’daki liste kapsamı dışında kalan ve değeri 61 inci maddede belirtilen hediyelik eşya limitinin üzerinde olan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden birinci fıkrada belirtilen oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilir. (5) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sözü edilen limitler dahilinde getirilen eşyanın brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekir. (6) Diplomatik eşya ve 58 inci madde kapsamı yolcu eşyasının posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi halinde kıymet ve ağırlık sınırı uygulanmaz.”

4) Bu Kararın 4 üncü maddesi ile aynı Kararın “Muafiyet limitlerinin aşılması ve eşyanın vergilendirilmesi” başlıklı 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “62 nci maddede” ibaresi “62 nci maddenin dördüncü fıkrasında”, ikinci fıkrasında yer alan “62 nci madde hükümleri” ibaresi “62 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmü” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:
(1) Eşyanın yolcu başına toplam kıymetinin 61 inci maddede belirtilen değerleri aşması halinde muafiyet yalnızca toplam değeri 150 veya 430 Avro tutarındaki kısma uygulanır. Muafiyet değerlerinin aşılması durumunda, muafiyet miktarına tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısma 62 nci maddede belirtilen tek ve maktu vergi uygulanır. (2) 62 nci madde hükümleri çerçevesinde getirilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro’yu aşması halinde, söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanır.(1) Eşyanın yolcu başına toplam kıymetinin 61 inci maddede belirtilen değerleri aşması halinde muafiyet yalnızca toplam değeri 150 veya 430 Avro tutarındaki kısma uygulanır. Muafiyet değerlerinin aşılması durumunda, muafiyet miktarına tekabül eden vergi düşüldükten sonra kalan kısma 62 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen tek ve maktu vergi uygulanır. (2) 62 nci maddenin dördüncü fıkrasında çerçevesinde getirilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro’yu aşması halinde, söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanır.

5) Bu Kararın 5 inci maddesi ile aynı Kararın Gümrük kapılarında bulunan mağazalardan alınan eşya başlıklı 64 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “62 nci maddede” ibaresi “62 nci maddenin dördüncü fıkrasında” şeklinde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:
(2) Yolcular, bu mağazalardan satın aldıkları 62 nci maddede bahsi geçen eşyayı bu madde ve 63 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde, vergileri ödenmek suretiyle serbest dolaşıma sokabilirler.(2) Yolcular, bu mağazalardan satın aldıkları 62 nci maddenin dördüncü fıkrasında bahsi geçen eşyayı bu madde ve 63 üncü maddede belirtilen esaslar çerçevesinde, vergileri ödenmek suretiyle serbest dolaşıma sokabilirler.

6) Bu Kararın 6 ncı maddesi ile aynı Kararın “Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşya” başlıklı 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:
MADDE 67- (1) Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde sayılan kurumların asli görevleri ile Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele görevi ile ilgili olarak serbest dolaşıma sokacakları veya kişiler tarafından bu kurumlar adına getirilecek veya Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseselerin yukarıda yazılı kuruluşlar tarafından verilecek siparişlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve imzalanmış sözleşme veya proje kapsamında olduğu ilgili makam tarafından bildirilen her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onaranlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesine muafiyet tanınır.“MADDE 67- (1) Kanunun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi uyarınca öngörülen kuramların asli görevleri, kuruluşların faaliyet alanları ve Bakanlığın kaçakçılıkla mücadele göreviyle ilgili olarak serbest dolaşıma sokacakları veya kişiler tarafından bu kurum ve kuruluşlar adına serbest dolaşıma sokulacak veya Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısı veya daha fazlası doğrudan bu vakıflara veya Savunma Sanayii Başkanlığına ait olan şirket ve müesseselerin yukarıda yazılı kurum ve kuruluşlar tarafından onaylanmış proje, imzalanmış sözleşme veya Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından uygunluk verilmiş savunma sanayii ile ilgili diğer ihtiyaç unsurlarına ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak üretici sıfatıyla ithal etmeleri gereken ve ilgili makam tarafından bu kapsamda olduğu bildirilen her türlü araç, gereç, silah, teçhizat, makine, cihaz, yazılım ve sistemleri ve bunların araştırma, geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon ve yazılımı ile yapım, bakım ve onaranlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ile bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan yardım malzemesine muafiyet tanınır.”

7) Bu Kararın 7 nci maddesi ile  aynı Kararın “İnceleme, analiz veya test amaçlı eşya” başlıklı 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:
(1) Bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınır.“MADDE 91- (1) 92 nci madde hükümlerine uygun olarak getirilen aşağıda belirtilen eşyaya muafiyet tanınır. a) Bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşya. b) Yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyaller.”

8) Bu Kararın 8 inci maddesi ile aynı Kararın “Muafiyetin kapsamı” başlıklı 92 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “91 inci maddede” ibareleri “91 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:
(1) 91 inci maddede bahsi geçen muafiyet; a) İnceleme, analiz veya test işlemleri kendi başlarına satış promosyonuna konu teşkil etmeyen, b) Serbest dolaşıma sokulma amacına uygun miktarı aşmayan, eşya için uygulanır. (2) 91 inci maddede belirtilen muafiyet, incelenecek veya analiz edilecek ya da test edilecek eşyanın, inceleme, analiz veya test sırasında tamamıyla sarf edilmesi veya aynı amaçla tekrar kullanılamayacak hale gelmesi halinde tanınır.(1) 91 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde bahsi geçen muafiyet; a) İnceleme, analiz veya test işlemleri kendi başlarına satış promosyonuna konu teşkil etmeyen, b) Serbest dolaşıma sokulma amacına uygun miktarı aşmayan, eşya için uygulanır. (2) 91 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen muafiyet, incelenecek veya analiz edilecek ya da test edilecek eşyanın, inceleme, analiz veya test sırasında tamamıyla sarf edilmesi veya aynı amaçla tekrar kullanılamayacak hale gelmesi halinde tanınır.

Yeni eklenen fıkra:

“(6) 91 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan biyolojik materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi gerekir.”

9) Bu Kararın 9 uncu maddesi ile aynı Kararın 107 nci maddesine yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiş ve mevcut sekizinci fıkra dokuzuncu fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

Yeni eklenen fıkra:

“(8) 67 nci madde kapsamında serbest dolaşıma sokulan motorlu nakil vasıtalarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren on yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satışında gümrük vergileri aranmaz.”

10) Bu Kararın 10 uncu maddesi ile aynı Kararın “Dolaylı temsil yetkisi verilmesine ilişkin koşullar” başlıklı

126 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:
MADDE 126- (1) Kanunun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen; a) Önemli değeri olmayan eşyanın, b) Miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın, c) Değeri 1500 Avro’ya kadar olan ve diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere (b) bendinde belirtilen miktarı geçmeyen serbest dolaşıma giriş rejimine konu ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın, ç) Kanunun 167 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (d) bendi kapsamı numunelik eşya ve modeller ile (e) bendi kapsamı inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın, d) 58 inci madde kapsamındaki eşyanın, e) 100 üncü maddenin birinci fıkrasının (ö) bendi kapsamı kitap veya basılı yayının, gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. Bu yetkiyi kullanan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırır. İhracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı on katına kadar artırmaya Bakanlık yetkilidir.“MADDE 126- (1) Kanunun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen ya da gönderilen; a) Bakanlıkça basitleştirilen gümrük beyanı kapsamında serbest dolaşıma giriş rejimine konu; 1) 45 inci madde kapsamındaki eşyanın, 2) 58 inci madde kapsamındaki eşyanın, 3) 62 nci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamındaki eşyanın, 4) KDV ve ÖTV istisna belgelerine sahip kurumlar tarafından getirilecek olan 69 uncu, 70 inci ve 71 inci maddeler kapsamındaki eşyanın, 5) 86 ncı madde kapsamındaki eşyanın, 6) 91 inci madde kapsamındaki eşyanın, 7) 100 üncü maddenin birinci fıkrasının (ö) bendi kapsamındaki eşyanın, 8) Elçilik, konsolosluk veya milletlerarası kuruluşlar adına gelen diplomatik eşyanın, b) Normal usulde beyan edilecek olan, serbest dolaşıma giriş rejimine konu; değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın, c) Bakanlıkça basitleştirilen gümrük beyanı kapsamında ihracat rejimine konu; miktarı brüt 30 kilogramı ve değeri 1500 Avro’yu geçmeyen eşyanın, gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabilir. Bu yetkiyi kullanan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırır. İhracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı on katına kadar artırmaya Bakanlık yetkilidir.”

11) Bu Kararın 11 inci maddesi ile aynı Kararın “İşlemlerin ücretlendirilmesi” başlıklı 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eski düzenleme:Yeni düzenleme:
MADDE 127- (1) 126 ncı madde uyarınca yetkilendirilen posta idaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler, Bakanlıkça kolaylaştırılan gümrük beyanı kapsamında takip edip sonuçlandırdıkları gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında; a) Gümrük müşavirliği, ordino, terminal vb. isimler altında ilave ücret alamaz. b) 126 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri kapsamı eşyaya ilişkin işlemler için hiçbir surette; (b) ve (c) bentleri kapsamı eşyaya ilişkin işlemler için gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alamaz.“MADDE 127- (1) Posta idaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler, 126 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde düzenlenen yetkileri kapsamında takip edip sonuçlandırdıkları gümrük işlemleri için verilen hizmet karşılığında; a) Gümrük müşavirliği, ordino, terminal ve benzeri isimler altında ilave ücret alamaz. b) Gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alamaz.”  

12) Bu Kararın 12 nci maddesi ile aynı Kararın “Yetki” başlıklı 134 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “58, 59 ve 60 ıncı” ibaresi “45 inci, 58 inci, 59 uncu, 60 ıncı ve 62 nci” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu Karar düzenlemeleri 1 Mayıs 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Karar’a aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz: 

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303)

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR