Pazartesi, Şubat 27, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMuhasebeHizmet ihracına ilişkin yüklenilen vergilerin iadesinde Döviz Alım Belgesi gerekli olup olmadığı

Hizmet ihracına ilişkin yüklenilen vergilerin iadesinde Döviz Alım Belgesi gerekli olup olmadığı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı       : 39044742-KDV 12-847   09/04/2014

Konu      : Hizmet ihracına ilişkin yüklenilen vergilerin iadesinde Döviz Alım Belgesi gerekli olup olmadığı     

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin …… Cumhuriyeti’nde yerleşik ……. firmasına taşıt araçlarında kullanılan hava, yağ, su ve akaryakıt filtreleri üretiminde kullanılan malzemeleri ihraç ettiğini ve sözü edilen ihracatların yanı sıra 340111 ve 340113 no.lu faturalar ile toplam ……TL tutarında danışmanlık ve hizmet bedeli ihracatında bulunduğunuzu ve bağlı olduğunuz Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından söz konusu hizmet ihracına ilişkin olarak Döviz Alım Belgesi (DAB) ibraz etmeniz gerektiğini ifade ettiklerini belirterek konu hakkında Başkanlığımızın görüşü sorulmaktadır.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun, 1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmış, 11/1-a maddesinde ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV den istisna edilmiş ve Kanunun 32 nci maddesi ile de yüklenilen vergilerin iade edilebilmesi imkânı sağlanmıştır.

Hizmet ihracına ilişkin usul ve esaslar ise 26 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 60 No.lu KDV Sirkülerinde açıklanmıştır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, hizmet ihracında KDV istisnasının uygulanabilmesi için 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümünde sayılan diğer şartların yanı sıra hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi zorunlu olup yurt dışındaki müşteri için ifa edilen hizmetlerin, hizmetin ifa edildiği dönemde, bedelin döviz olarak Türkiye’ye gelmesi beklenilmeden ihracat kapsamında beyan edilmesi gerekmekte, ancak bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan vergilerin KDV Kanunun 32 nci maddesi kapsamında iadesi ise hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye gelmeden yerine getirilmemektedir.

Öte yandan, KDV Kanununun 11/1-a maddesi kapsamındaki işlemlerden doğan iadelere ilişkin usul ve esaslar ise 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirlenmiş olup Tebliğin “Mahsup Talebinde Aranılan Belgeler” başlıklı (1.1.3.) bölümünde, nakden veya mahsuben iade taleplerinde dilekçenin yanı sıra iade hakkı doğuran işlem (hizmet ihracatı) itibarıyla vergi dairesine, bu bölümde sayılanların yanı sıra münhasıran 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği ya da dövizin yurt dışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belgenin ibrazının gerektiği açıklanmıştır.

           Buna göre, 340111 ve 340113 no.lu faturalara istinaden gerçekleştirilen …………. TL tutarındaki hizmet ihracının tevsikinde döviz alım belgesinin ya da dövizin yurt dışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belgenin ibrazı gerekmektedir.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR