Çarşamba, Şubat 22, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiKarşılıklı Burs ve Zorunlu Hizmet Sözleşmesinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması

Karşılıklı Burs ve Zorunlu Hizmet Sözleşmesinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında öğrenim, staj, ihtisas, kurs, mesleki araştırma, yüksek lisans yapma ve benzeri gayelerle gerek öğrenciler ve velileri, gerekse ilgili kişiler tarafından okul idareleri veya okul idareleri dışında kalan diğer kuruluşlara verilmek üzere düzenlenecek olan taahhütnameler ve bunlarla ilgili kefaletnameler damga vergisinden; öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almak ve okula veya öğrenci yurduna girebilmek için düzenledikleri sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kağıtlara ilişkin işlemler noter harcından istisnadır.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı
(Gelir, Kurumlar ve Diğer Vergiler Müdürlüğü)

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, … Özel Sağlık Hastanesi A.Ş. ile … Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü kazanmış olan … arasında öğrenimini bitirdikten sonra hastanelerinde çalışması şartıyla burs verilmesi ile ilgili olarak “Karşılıklı Burs ve Zorunlu Hizmet Sözleşmesi” imzalandığı ve bunun karşılığında eğitim giderlerinin karşılanacağı belirtilerek kendisine burs verildiği, burs ödemelerinin bizzat öğrenciye yapıldığı belirtilerek, söz konusu sözleşmenin damga vergisi ve noter harcından istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların istisna olduğu; 27 nci maddesinde, noterlerin, damga vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtları vergi ve cezası ödenmedikçe tasdik edemeyeceği veya bunların suretlerini çıkarıp veremeyeceği, birinci fıkra hükmüne aykırı olarak işlem yapılması halinde, mükellef hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanmakla birlikte, noterlerden de tasdik ettikleri veya üzerinde işlem yaptıkları her kağıt için kanunen alınması gereken cezasının ayrıca alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu; ekli (2) sayılı tablonun “II-Öğrenciler ve askerlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 1 inci fıkrasında, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu kapsamındaki çıraklık sözleşmeleri ile öğrenim kredisi ve burs almak, öğrenci yurduna girmek ve öğrenim, staj, ihtisas ve benzeri gayelerle öğrencilerle velileri tarafından okul ve yurt idarelerine veya ilgili kuruluşlara verilen taahhütnameler ve bunlarla ilgili kefaletnamelerin damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde, noter işlemlerinden bu Kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu; Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I/1 fıkrasında, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan nispi noter harcı alınacağı; aynı Kanunun 123 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında ise öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almak ve okula veya öğrenci yurduna girebilmek için düzenledikleri sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kağıtlara ilişkin işlemlerin harca tabi tutulmayacağı hüküm altına alınmıştır.

İlgide kayıtlı özelge talebinize konu, … Özel Sağlık Hastanesi A.Ş. ile öğrenci … ve velisi arasında imzalanan “Karşılıklı Burs ve Zorunlu Hizmet Sözleşmesi”nin incelenmesinden; söz konusu sözleşmenin, öğrencinin … Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik bölümünde göreceği eğitim ücretinin yarısının Hastane tarafından öğrenciye ödenmesi ve buna karşılık öğrencinin mezun olduktan sonra mecburi hizmet yerlerinde çalışmasının şartlarını, ödenecek ücreti ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek üzere düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında öğrenim, staj, ihtisas, kurs, mesleki araştırma, yüksek lisans yapma ve benzeri gayelerle gerek öğrenciler ve velileri, gerekse ilgili kişiler tarafından okul idareleri veya okul idareleri dışında kalan diğer kuruluşlara verilmek üzere düzenlenecek olan taahhütnameler ve bunlarla ilgili kefaletnameler damga vergisinden; öğrencilerin burs veya öğrenim kredisi almak ve okula veya öğrenci yurduna girebilmek için düzenledikleri sözleşme, taahhütname, kefaletname ve benzeri kağıtlara ilişkin işlemler noter harcından istisnadır.

Buna göre, … Özel Sağlık Hastanesi A.Ş. ile öğrenci … ve velisi arasında imzalanan “Karşılıklı Burs ve Zorunlu Hizmet Sözleşmesi”nin; noter harcından istisna tutulması, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun II/1 fıkrasında sözleşmelere ilişkin istisna hükmü bulunmadığından damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR