Salı, Ağustos 9, 2022
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiÖzelgelerKorunması gerekli taşınmaz kültür varlığında yapılan restorasyonda çalışan işçilerin vergilendirilmesi hk.

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığında yapılan restorasyonda çalışan işçilerin vergilendirilmesi hk.

T.C. 

KARABÜK VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı        : 35831311-010.01-18995              02.11.2021

Konu      : Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığında yapılan restorasyonda çalışan işçilerin vergilendirilmesi

İlgi         : 12/10/2020 tarihli özelge talep formunuz.           

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sahibi olduğunuz Kastamonu İli Safranbolu İlçesi, … ada … parselde kayıtlı korunması gerekli kültür varlığı tescilli, mesken amaçlı kullanılan taşınmazın restorasyonunda çalıştırılan işçilerin ücretlerinin 2863 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisinden muaf olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Diğer Ücretler” başlıklı 64 üncü maddesinde; “Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’idir.

1.Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;

2.Özel hizmetlerde çalışan şoförler;

3.Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri;

4.Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar;

5.Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştayın müsbet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.

Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.”  hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun “İstisnalar ve Muafiyetler” başlıklı 21 inci maddesinde;

“…

Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı konulmuş olan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Ancak, büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan basit usulde vergilendirilenlerin dışında ticari faaliyetlerde kullanılanlar hakkında emlak vergisinin yarısı ve çevre temizlik vergisinin tamamına ilişkin bu muafiyet hükmü uygulanmaz.

Kültür varlıklarının korunması maksadıyla tespit, proje, bakım, onarım, restorasyon ve kazı ile müzelerin güvenliği için kullanılmak şartıyla, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Bakanlığı, Bakanlıkça ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce dışardan getirilecek her türlü araç, gereç, makine, teknik malzeme ve kimyevi maddeler ile altın ve gümüş varak, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Koruma bölge kurulları kararına uygun olarak bu taşınmaz kültür varlıklarında yapılan onarım ve inşaat işleri Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınacak vergi, harç ve harcamalara katılma paylarından müstesnadır” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 2863 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan istisna, restorasyonda çalışan işçilerin ücretlerini kapsamadığından, kültür varlığı tescilli taşınmazınızın restorasyonunda çalışan işçilerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi uyarınca diğer ücretli olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR