Perşembe, Mart 2, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiKurumlar VergisiKurumlar Vergisi Tevkifat Oranları

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 ve Geçici 1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri ve 2009/14593 s.BKK. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 ve Geçici 1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri ve 2009/14593 s.BKK. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları

İlgili MaddeAçıklamaOran
KVK 30İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden%15
KVK 30/1-aGelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri%5
KVK 30/1-bPetrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemeleri%5
KVK 30/1-bDiğer serbest meslek kazancı ödemeleri%20
KVK 30/1-c3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye iratlarından%1
KVK 30/1-cDiğer gayrimenkul sermaye iratları%20
GVK Geç. 67/11.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen h er nevi
tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu
Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden sağlanan gelirler
%0
Geç. 67/4Mevduat FaizleriDöviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)%18, 20
Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)10%, 12%, 15%
Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan   1 yıldan uzun vadeli hesaplarda%0
3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre 31/3/2021tarihine kadar(bu tarih dahil) Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)%0,%3,%5
Geç. 67/4Menkul Kıymetlerin Geri Alım Ve Satım Taahhüdü Ve İktisap Veya Elden Çıkarılması Karşılığında Sağlanan Menfaatler (Repo Gelirleri)%15
Geç. 67/4 Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar PaylarıKatılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)%18, 20
Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)10%, 12%, 15%
3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre 31/3/2021tarihine kadar(bu tarih dahil) Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)%0,%3,%5
Geç. 67/4Kar Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kar Payları%15
KVK 30/1-çHer nevi alacak faizlerinden; -Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil) -Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden -Katılım  bankaları tarafından  ödenen kâr payları  hariç  olmak üzere,  mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları üzerinden%0
KVK 30/1-çGVK’nun 75/10’uncu maddesinde yazılı menkul
sermaye iratları (Her çeşit senetlerin ıskonto edilmesi karşılığından alınan iskonto bedelleri-yurtdışında factoring kuruluşlarına ödenen faizler)
  %10
KVK 30/2Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden  %20
KVK 30/3Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar payları (5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden    %15
KVK 30/5Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden%0
KVK 30/6Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze
aktardıkları tutar üzerinden
%15
GVK Geç. 67/1Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil)%0
GVK Geç. 67/1Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler)%0
GVK Geç. 67/11.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil (Devlet-özel sektör) ve Hazine bonolarının Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar%0
GVK Geç. 67/1Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Edilen GelirlerHisse Senetlerine Veya Hisse Senedi Endekslerine Dayalı İşlemlerden0%
Diğerlerinden10%
KVK 30/7Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesabın yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın
SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR