Cuma, Şubat 24, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMevzuatLisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

Ticaret Bakanlığından:

LİSANSLI DEPOCULUK TAZMİN FONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/12/2005 tarihli ve 26030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Borsa: Elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu; lisanslı depoculukla ilgili birimden Bakanlığı temsilen iki, lisanslı depoları, borsa ve üreticileri temsilen birer olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Aynı sayıda da yedek üye belirlenir. Borsa temsilcisi, Borsanın veya Borsa ortağı ticaret borsalarının yönetim kurulu üyeleri arasından Borsa tarafından, üretici temsilcisi ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından atanır. Yönetim kurulu üyelik süresi iki yıldır. Üyeler yeniden seçilebilir. Yeni üyeler atanıncaya veya seçilinceye kadar, mevcut üyelerin görevleri devam eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Toplantıda tüm lisanslı depo işletmesi temsilcilerinin en az dörtte birinin hazır bulunması kaydıyla, toplantıya katılanların yarıdan fazlasının oyunu alan aday Yönetim Kurulu asil üyesi, bu adaydan sonra en fazla oyu alan aday Yönetim Kurulu yedek üyesi seçilir. İlk oylamada gerekli çoğunluk sağlanamazsa, en fazla oy alan iki adayın katılımıyla ikinci oylama yapılır. Bu oylamada daha fazla oy alan aday asil, diğer aday yedek üye seçilir.”

“Bakanlıkça gerekli görülmesi veya Yönetim Kurulunca talep edilmesi halinde toplantı elektronik ortamda yapılır. Bu durumda, toplantı ile seçim usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek işletmenin merkez adresine toplantı tarihinden en az bir hafta önce gönderilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine, boşalmayı takiben atama ve seçim süreci en geç 30 gün içinde tamamlanır. Bu süre en fazla 1 hafta uzatılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR