Perşembe, Şubat 23, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMuhasebeBilişim MuhasebesiTelif hakkı sahipleri eserlerinin youtube aracılığıyla gösterilmesiyle elde edilen reklam gelirlerinde KDV...

Telif hakkı sahipleri eserlerinin youtube aracılığıyla gösterilmesiyle elde edilen reklam gelirlerinde KDV uygulaması

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü        

Sayı       : E-39044742-130[Özelge]-769510             28.09.2021

Konu      : Telif hakkı sahipleri ve yapımcıların eserlerinin youtube aracılığıyla gösterilmesi nedeniyle elde edilen reklam gelirlerinde KDV uygulaması 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin faaliyet konusunun telif hakkı sahiplerine ve yapımcılara ait eserlerin internet ortamında (Youtube ve diğer siteler) yayımlanması olduğu, yapılan yayın karşılığı alınan reklam bedellerinin, yurt içi ve yurt dışı yayın reklam bedeli olarak Türk Lirası (TL) cinsinden tarafınıza ödendiği, Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 34 Seri No.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-2.2.) bölümünde yapılan ve 5/2/2021 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle birlikte faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilmesine imkan tanındığı belirtilerek, tarafınızca verilen hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

-6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade edeceği,

-11/1-a maddesinde ise yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

-“İstisnanın Kapsamı” başlıklı (II/A-2.1.) bölümünde;

“3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre;

 – Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

 – Hizmetten yurtdışında faydalanılması, gerekir.

 Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

 Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.”

-“İstisnanın Tevsiki ve Beyanı” başlıklı (II/A-2.2.) bölümünde ise;

“Hizmet ihracına ilişkin istisna, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilir. Hizmet faturalarının firma yetkililerince onaylı fotokopileri veya dökümlerini gösteren liste verilir. Bu belgelerin istisnanın beyan edildiği dönemde beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı gerekir. İstisnanın beyanı için, hizmete ait ödeme belgesinin (bedelin Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.) temin edilmiş olması zorunlu değildir.

 …

Bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi, hizmet bedeli Türkiye’ye gelmeden yerine getirilmez. Bununla birlikte, faturasında Türk Lirası karşılığı gösterilen hizmet ihraçlarında, bedelin Türk Lirası olarak Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden belgelere istinaden de iade yapılabilir.”

açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından telif hakkı sahiplerine ve yapımcılara ait eserlerin Youtube platformu üzerinden yayımlanması karşılığı alınan reklam bedellerinin, söz konusu eserlerin Youtube üzerinden Türkiye’de ve yurtdışında izlenme verileri baz alınarak bulunacak (ve Şirketinize tevsik edilecek) yurtdışında izlenme oranına isabet eden kısmının hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, hizmet ihracına ilişkin istisnanın beyanı için hizmete ait ödeme belgesinin temin edilmiş olması zorunlu olmamakla birlikte, bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesinin hizmet bedeli döviz veya Türk Lirası (yukarıda belirtilen şartlarla) olarak Türkiye’ye gelmeden yerine getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR