Çarşamba, Mart 8, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiÖzelgelerTicari faaliyetin dışında özel sermaye ile elde edilen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından...

Ticari faaliyetin dışında özel sermaye ile elde edilen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazancın beyanı hk.

Sayı: B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-27

Tarih: 16/02/2011

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı   :.4.35.16.01-76200-            16/02/2011

Konu : Ticari faaliyetin dışında özel sermaye ile elde edilen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazancın beyanı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; … Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün … vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, ticari faaliyetiniz dışında özel sermayeniz ile bağlantılı olup, menkul kıymetler borsasında işlem gören ve bir yıldan az süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlarınızın, ticari kazancınıza ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında,

” Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla

  • a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,
  • b) Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark,
  • c) Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına bağlı olmayan),

d)   Aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç
işlemlerinden sağlanan gelirler

Üzerinden % 15 oranında vergi tevkifatı yaparlar. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri iledeğer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran % 0 olarak uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı ve 12/01/2009 tarihli ve 2009/14580 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tam mükellefler için, hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil olmak üzere hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlar için uygulanan tevkifat oranı 14/11/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %0

olarak ; 27/09/2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere, hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlar için uygulanacak tevkifat oranı ise 01/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %0 olarak belirlenmiştir.

Aynı fıkranın devamında “Hazine tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin alım satımı, itfası sırasında elde edilen getirileri ile bunların dönemsel getirilerinin tahsilinde, tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile sürekli olarak portföyünün en az % 51’i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasında ve hisse senetleri kâr paylarının hisse sahipleri adına tahsilinde bu fıkra hükümleri uygulanmaz. Tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler için, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci madde hükümleri uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı maddenin 7 nci fıkrasında ise; (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca tevkifata tâbi tutulan kazançlar için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmeyeceği ve diğer gelirler nedeniyle verilecek yıllık beyannameye bu gelirlerin dahil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde; ticari faaliyetiniz dışında özel sermayeniz ile elde ettiğiniz, tam mükellef kurumlara ait ve İMKB’de işlem gören hisse senetlerinin bir yıldan az süreyle elde tutularak elden çıkarılmasından sağlanan kazançlarınızın, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulmuş olması nedeniyle, ticari kazancınıza ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Kaynak : GİB

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR