Pazartesi, Mart 6, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMevzuatTÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı

TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayımlandı

Resmî Gazete     Sayı : 31634

YÖNETMELİK

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

VERİ KALİTE KONTROL KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatının istatistik çalışmaları ile Resmî İstatistik Programında yer alan resmî istatistiklerin üretimine yönelik alan çalışmaları ile diğer kayıtlardan başlayıp verilerin yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmak üzere oluşturulan Veri Kalite Kontrol Kurulunun oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Veri Kalite Kontrol Kurulunun oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 605 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,

b) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını,

c) Çalışma grupları: Veri Kalite Kontrol Kurulu kapsamında oluşturulan geçici veya sürekli çalışma gruplarını,

ç) Kalite kontrol: Verilerdeki ve veri üretim süreçlerindeki eksiklik ve/veya hataların belirlenmesine yönelik çalışmaları,

d) Konsey: İstatistik Konseyini,

e) Kurul: Veri Kalite Kontrol Kurulunu,

f) Kurum ve kuruluşlar: Program kapsamında istatistik üreten kurum ve kuruluşları,

g) Program: Resmî İstatistik Programını,

ğ) Resmî istatistik: Kurumda veya Programda yer alan konularda istatistik üretecek kurum ve kuruluşlar tarafından derlenen verilerin kitle özelliklerini ortaya koymak amacıyla, işlenmesi ile elde edilen bilgiyi,

h) Veri: Anket veya idarî kayıtlar yoluyla elde edilen nicel ve/veya nitel istatistikî bilgileri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Kurulun oluşumu

MADDE 5 – (1) Kurul, Başkanın görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında, en az üç daire başkanı ve en az bir istatistik müşavirinden oluşur. Kurul üyelerinin asli görevleri sona erdiğinde, Kurul üyeliği görevleri de kendiliğinden son bulur.

(2) Kurulun üye sayısı dokuzdan fazla olamaz.

(3) Kurulun sekreterya hizmetleri, Başkan tarafından belirlenen daire başkanlığı tarafından yürütülür.

(4) Kurulun çalışmaları ile ilgili araç, gereç, donanım ve her türlü giderleri Başkanlık bütçesinden karşılanır.

Kurulun görevleri

MADDE 6 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Resmî istatistik üretimindeki tüm süreçlerde uygulanacak veri kalite kontrol ilkelerini belirlemek.

b) Program kapsamında üretilen resmî istatistikleri etik ilkelere bağlı kalarak bilimsel açıdan incelemek, bunların belirlenen sınıflama, standart ve veri kalite esaslarına uygunluğunu izlemek, incelemek ve değerlendirmek.

Kurulun yetkileri

MADDE 7 – (1) Kurul, Programda yer alan tüm istatistik çalışmalarını, 6 ncı madde çerçevesinde izlemeye, incelemeye, değerlendirmeye ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmaya veya çalışma gruplarına yaptırmaya yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun toplanması

MADDE 8 – (1) Kurul, Kurul Başkanının belirleyeceği tarihlerde, ayda en az bir kez toplanır. Kurul, Kurul Başkanının çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Toplantılara, resmî istatistik üretiminde görev alan birim veya kurum/kuruluş temsilcileri de çağrılabilir. Kurul, gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile karar alır. Oyların eşit olması hâlinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

(2) Kurulda alınan kararlar ve hazırlanan raporlar tüm üyelerce imzalanarak Başkanlığa sunulur.

Çalışma grupları

MADDE 9 – (1) Kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Başkanlık tarafından geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturulabilir.

(2) Çalışma gruplarında, Başkanlığın ilgili birim personeli ile varsa çalışmayı yürüten kurumların/kuruluşların temsilcileri de görevlendirilebilir.

(3) Diğer kurumlardan/kuruluşlardan katılacakların görevlendirilmeleri, Başkanlığın talebi üzerine kendi kurumları tarafından 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre yapılır.

Çalışma grubu raporları

MADDE 10 – (1) Çalışma grupları, kendilerine verilen görevle ilgili bir rapor hazırlayarak Kurula sunar. Kurul, çalışma grubundan sunulan rapora ilişkin ilave çalışma isteyebilir.

(2) Çalışma gruplarının hazırladığı raporlar Kurulda değerlendirilir. Kurul, bu raporlara ilişkin değerlendirme sonuçlarını Başkanlığa sunar.

Kurul kararlarının uygulanması

MADDE 11 – (1) Kurul kararlarında, çalışmanın bilimsel normlara, belirlenen standartlara uygunluğu ve gerekli olması hâlinde veri kalitesinin iyileştirilmesine yönelik alınması gereken önlemler açıkça belirtilir.

(2) Kurul kararları, Başkanlık kanalıyla ilgili birime veya kuruma/kuruluşa yazılı olarak bildirilir. İlgili birim veya kurum/kuruluş, uygulama planlarını ve varsa Kurul kararına ilişkin görüşlerini, yazılı bildirimde belirtilen süre içinde Başkanlığa iletir.

(3) Kurul, her Program döneminde, veri kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yapılan faaliyetleri Başkanlığa rapor eder. Raporlarda belirtilen öneri ve teklifler Konsey gündemine alınarak gerekli değerlendirme sonuçları, Programın yürütülmesinde görevli olan kurum ve kuruluşlara gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışmalarda gizlilik

MADDE 12 – (1) Kurul Başkanı ve üyeleri ile çalışma grubunda yer alan görevliler, vâkıf oldukları bilgi ve belgeleri amacı dışında kullanamaz, yetkililer dışında herhangi bir şahsa veya kuruma/kuruluşa veremez, bu bilgi ve belgelerle ilgili basına veya haber ajanslarına beyanatta bulunamazlar. Bu yükümlülük, görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder.

rürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 20/6/2006 tarihli ve 26204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Kalite Kontrol Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR