Pazar, Şubat 26, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiTebliğlerTürkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği...

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

2014-2020 dönemi Avrupa Birliği (AB) mali yardımları ile ilgili Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması 6647 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş ve 22.06.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere, söz konusu Anlaşmaya ilişkin olarak 1 ve 2 Sıra No.lu Türkiye-AB IPA II Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğleri yayımlanmıştı.

Son olarak, bahse konu Tebliğde yer alan başvuru yapılacak makamla ilgili parasal tutar Türkiye-AB IPA II Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3) 18 Ocak 2022 tarih ve 31723 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğ ile 18 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

1- IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamındaki vergi istisnalarından yararlanmak için Birlik Yüklenicileri tarafından merkez ve taşra teşkilatlarına yapılan Katma Değer Vergisi İstisna Sertifikası taleplerinin düzenlenmesinde geçerli başvuru parasal tutarları ve

2- Ayrıca, tedarik sözleşmesi düzenleme alt limiti yeniden belirlenmiştir.

Buna göre, bahse konu Tebliğin 4.2.2.1. KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam başlıklı maddesi;

– “Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulu olan illerde (EK-1/a) bulunanlardan, imzaladıkları Birlik Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 10 (on) milyon Türk Lirasından (10 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar o ildeki Vergi Dairesi Başkanlığına (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefi olanlar bu Vergi Dairesi Başkanlığına); Birlik Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 10 (on) milyon Türk Lirasından fazla olanlar ise Gelir İdaresi Başkanlığına” olarak,

– “Vergi Dairesi Başkanlığı kurulu olmayan illerde (EK-1/b) bulunanların imzaladıkları Birlik Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 5 (beş) milyon Türk Lirasından (5 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar o ildeki Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne; Birlik Sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 5 (beş) milyon Türk Lirasından fazla olanlar ise Gelir İdaresi Başkanlığına başvuracaklardır” olarak değiştirilmiştir.

– Ayrıca, I sıra Nolu IPA II Genel Tebliğinin 4.2.2.6. KDV İstisna Sertifikasının Kullanılması bölümünün birinci fıkrası “KDV İstisna Sertifikası kullanmak suretiyle Birlik Sözleşmesi kapsamında temin edilecek mal, hizmet ile yapılan işler için Tedarikçi tarafından düzenlenecek fatura tutarı ya da aynı Birlik Sözleşmesi kapsamında aynı Tedarikçiden yapılacak alımların toplam tutarının (KDV Hariç) 8.000 TL.’yi aşması durumunda Birlik Yüklenicisi öncelikle Tedarikçi ile bir örneği Tebliğin ekinde (EK-7) yer alan “Tedarik Sözleşmesi” yapacaktır” şeklinde ve beşinci fıkrası “Birlik Yüklenicisinin KDV İstisna Sertifikası kullanmak suretiyle Birlik Sözleşmesi kapsamında temin edeceği mal, hizmet ile yapılan işler için Tedarikçinin düzenlediği fatura tutarı ve aynı Birlik Sözleşmesi kapsamında aynı Tedarikçiden yapılacak alımların toplam tutarı (KDV Hariç) 8.000 TL ve altında ise; Tedarik Sözleşmesi yapmak ve Hibe Yararlanıcısına onaylatmak şartı aranmaksızın, KDV İstisna Sertifikasının ibrazı ve bir örneğinin verilmesi ile yukarıdaki şerh düşülerek düzenlenecek fatura veya benzeri evrakta KDV hesaplanmayacaktır.” olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu Tebliğe Başkanlığımız internet sitesinde “Mevzuat/Uluslararası Mevzuat/ Avrupa Birliği/Türkiye-Avrupa Birliği IPA II (2014-2020) Çerçeve Anlaşması (6647)” başlıkları takip edilerek ulaşmak mümkündür.

Yayın Tarihi: 18/1/2022 – 17:09

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3)

MADDE 1 – 13/2/2016 tarihli ve 29623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin (4.2.2.1) bölümü (a) bendinde yer alan “bütçe payı 4 (dört) milyon Türk Lirasından (4 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar” ibaresi “bütçe payı 10 (on) milyon Türk Lirasından (10 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar” olarak, “bütçe payı 4 (Dört) milyon Türk Lirasından fazla olanlar” ibaresi ise “bütçe payı 10 (on) milyon Türk Lirasından fazla olanlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (4.2.2.1) bölümü (b) bendinde yer alan “bütçe payı 2 (iki) milyon Türk Lirasından (2 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar” ibaresi “bütçe payı 5 (beş) milyon Türk Lirasından (5 milyon Türk Lirası dâhil) az olanlar” olarak, “bütçe payı 2 (iki) milyon Türk Lirasından fazla olanlar” ibaresi ise “bütçe payı 5 (beş) milyon Türk Lirasından fazla olanlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (4.2.2.6) bölümünün birinci paragrafında ve beşinci paragrafında yer alan “3.500”
ibareleri “8.000” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR