Pazar, Şubat 26, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaVergiGelir VergisiUzlaşma komisyonundan elde edilen ücretlerin vergilendirilmesi hk.

Uzlaşma komisyonundan elde edilen ücretlerin vergilendirilmesi hk.

Sayı: 62030549-120[61-2020/473]-E.934616

Tarih: 15/12/2020

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı       : 62030549-120[61-2020/473]-E.934616  15.12.2020

Konu      : Uzlaşma komisyonundan elde edilen ücretlerin vergilendirilmesi              

İlgi         : 27/04/2020 tarih 1312670 sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı unvanıyla çalışmakta olduğunuzu, aynı zamanda görev yapmakta olduğunuz vergi dairesi veya başkanlık oluru ile farklı vergi dairelerindeki, vergi daireleri koordinasyon uzlaşma komisyonu üyeliği görevinde bulunduğunuzu belirterek, maaş ve uzlaşma komisyonu üyeliği dolayısıyla elde ettiğiniz ücretin birlikte mi  ayrı olarak mı vergilendirileceği ile bakmakla yükümlü olduğunuz çocuğunuz dolayısıyla faydalandığınız engellilik indirimi ile asgari geçim indiriminin ücretlerinize nasıl uygulanacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

61 inci maddesinde, “Ücret işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez…” hükmü,

62 nci maddesinde, “İş verenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir…” hükmü,

86 ncı maddesinin 7194 sayılı Kanunla değişik birinci fıkrasının (b) bendinde, “Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birinciden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ve birinci işverenden alınan dâhil ücret gelirleri toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dâhil)” hükmü,  yer almaktadır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinde ise tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de “Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre” vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 27.05.2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesi” başlıklı bölümünde; “…

 Aynı yıl içerisinde birden fazla kamu kurumundan çeşitli adlarla ücret alan personel bulunduğu gibi atama, nakil ve benzeri sebeplerle bir kurumdan diğer bir kuruma geçen personel de bulunmaktadır. Bu çerçevede, genel yönetim kapsamındaki idareler ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar (ticaret şirketleri hariç), bu idarelerde çalışanların ücretlerinin vergilendirilmesinde tek işveren olarak değerlendirilecektir. Genel yönetim kapsamındaki idareler ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda (ticaret şirketleri hariç) çalışan personelin, aynı yıl içerisinde atama, nakil ve benzeri sebeplerle tek işveren olarak değerlendirilen diğer bir kuruma geçmesi veya birden fazla kurumdan ücret geliri elde etmesi durumunda, bu personelin elde ettiği ücret gelirlerinin toplamı, kümülatif matrah esas alınmak suretiyle vergilendirilecektir. Diğer idareler ile kurum ve kuruluşlardaki ücret matrahı, Hazine ve Maliye Bakanlığı e-bordro programından veya diğer idare ile kurum ve kuruluştan temin edilebilecektir. Bu idarelerde çalışanların tevkif yoluyla vergilendirilmiş tek işverenden aldıkları bu ücretleri 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı için 600.000 TL) aşmaması halinde, bu gelirler için beyanname verilmeyecektir.

…” açıklamasına yer verilmiştir.

 Gelir Vergisi Kanununun;

–  “Engellilik İndirimi” başlıklı 31 inci maddesinde, çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabının birinci derece engelli, asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabının ikinci derece engelli, asgarî % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabının ise üçüncü derece  engelli sayılacağı ve engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarların, hizmet erbabının ücretinden indirileceği

– 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin parantez içi hükmünde de engellilik indiriminden, bakmakla yükümlü olduğu engellikişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabının da (tevkifat matrahı dahil) yararlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, aynı Kanunun “Asgari geçim indirimi” başlıklı 32 nci maddesinde de ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanacağı, asgari geçim indiriminin mahsup edilecek vergiden fazla olması halinde iadenin yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin ayrıntılı açıklamalar 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı göreviniz dolayısıyla elde ettiğiniz ücret ile Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonuna katılmanız dolayısıyla elde ettiğiniz ücretin  tek bir işverenden elde edilen ücret olarak değerlendirilerek, Gelir Vergisi Kanununun 61, 63, 94/1, 103 ve 104 üncü maddelerine göre kümülatif matrah esas alınarak gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan, bakmakla yükümlü olduğunuz çocuğunuz dolayısıyla faydalanmakta olduğunuz engellilik indiriminin aylık tutarı ile asgari geçim indiriminin aylık tutarının ilgili aydaki kümülatif ücret matrahınıza bir kez uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Kaynak : GİB

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR