Pazartesi, Şubat 27, 2023
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMali TakvimVarlık Barışı için son başvuru tarihi yarın!

Varlık Barışı için son başvuru tarihi yarın!

Varlık barışı süresi; Türkiye’de, para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların 31 Aralık 2021 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

Varlık Barışı

28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1) ile;

– Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması,

– Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, kanuni defter kayıtlarına alınması hususlarının açıklanması ve 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde hükmünün uygulanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Düzenlemede Başvuru Süresi Uzatıldı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

– Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, Türkiye’ye getirilerek serbestçe tasarruf edilebilmesine veya yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında kullanılabilmesine,

– Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilmesine, söz konusu varlıkların da vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilmesine, ilişkin imkanlar tanıyan Geçici 93 üncü maddesinde yer alan süreler, 30/6/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4196 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 6 ay süreyle (31/12/2021 tarihine kadar) (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Varlık Barışı Uygulamasından Kimler Yararlanabilecek ve Süre Ne Kadar? Hangi Varlıklar Bildirime Konu Edilebilecek?

Varlık barışı süresi; 

Türkiye’de, para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların 31 Aralık 2021 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

Yurt dışında bulunan varlıkları ise gerçek ve tüzel kişiler, 31 Aralık 2021 tarihine kadar varlık barışı hükümleri çerçevesinde banka veya aracı kurumlara bildirerek Türkiye’ye getirebilir ve sağlanan avantajlardan yararlanabilirler.

Konu edilebilecek varlıklar;

 • Yurt dışında bulunan; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, bildirime konu edilebilir. Örneğin, (B) A.Ş. mevcut tarih itibarıyla yurt dışında bulunan menkul kıymetlerini, Türkiye’de istediği bir aracı kuruma 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapacağı bildirimle düzenlemeden faydalanabilecek ve bu menkul kıymetlerini aracı kurumda bulunan mevcut veya yeni açacağı bir hesaba transfer edebilecektir.
 • Yurt içinde ise Türkiye’de bulunan ancak kanuni defterlerde yer almayan; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, bildirime konu edilebilir.

Varlık Barışından Yararlanma Şartları Nelerdir? Avantajları Neler Olacak?

Varlık barışından;

 •  Yurt dışında para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
 • Bir başka ifadeyle, söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmadığından, bu düzenlemeden herkes faydalanabilir.
 • Yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar ise gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından bildirime konu edilebilecek.

Varlık barışı avantajları;

 •  Bildirilen varlıklar istenildiği gibi kullanılabilecek.
 • Bildirimde bulunan mükellefler bu varlıkları ile yatırım yapabileceği gibi sermaye olarak da kullanabilecek.
 • Söz konusu varlıkların, yurt dışında bulunan finans kurumlarından kullanılan kredilerin ödenmesinde kullanılması halinde Türkiye’ye getirme koşulu aranmayacak.
 • Hem yurt dışından Türkiye’ye getirilen, hem de yurt içinde sahip olunan varlıklar işletme kayıtlarına dâhil edilebilecek. Böylece işletme kaydına alınan varlıklar da esasen kayıtlı ekonominin birer parçası hâline gelmiş olacak.
 • Bu sayede, bir taraftan vatandaşlarımızın yurt dışındaki ve yurt içindeki varlıkları ekonomiye kazandırılırken, diğer taraftan da kayıtlı ekonominin büyümesine önemli bir katkı sağlanacak.

Başvuranlar Bu Söz Konusu Varlıkları Türkiye’ye Nasıl Getirecekler?

Yurt dışında sahip olunan söz konusu varlıkların başvurusunda;

 • TL değeri üzerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecektir. Aracı kurumlara sadece menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçları bildirilebilecektir.
 • Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının; Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi veya bu varlıkların fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi halinde Türkiye’ye getirilme şartı sağlanmış olacaktır.
 • 31/12/2021 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi kaydıyla, yurt dışında bulunan söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziki olarak getirilmesi sırasında yapılan bildirime istinaden Gümrük İdaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecektir.

Yurt içinde bulunan varlıkların başvurusunda;

 •  Taşınmazlar dışındaki bildirime konu varlıkların, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince öncelikli olarak banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılması gerekmektedir. Bu kapsamda, bildirime konu kıymetlerin banka veya aracı kurumlara yatırılarak varlıklarının ispatlanması ve banka ve aracı kurumlarca düzenlenmesi zorunlu belgelerle tevsiki şarttır.
 • Daha sonra yurt içinde bulunan ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla defter kayıtlarında yer almayan varlıkların, TL değeri üzerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vergi dairelerine bildirilmesi gerekmektedir. Düzenleme kapsamındaki varlıkların, mükellefler tarafından matbu bir bildirim formu ile bağlı bulundukları vergi dairesine bildirilmesi esastır.

Bu bildirimlerin elektronik ortamda verilmesi mümkündür. Beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu bulunan mükellefler bu bildirimleri de elektronik ortamda vereceklerdir. Bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması halinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde hükümlerinden faydalanılabilir.

Para, Döviz, Altın, Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Dışındaki Varlıklar da Varlık Barışı Kapsamında Bildirilebilir mi?

Gerçek ve tüzel kişilerin para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları dışındaki yurt dışındaki varlıklarını Türkiye’ye getirerek düzenleme hükümlerinden yararlanmak istemeleri halinde;

 • Bu varlıkları 31 Aralık 2021 tarihine kadar varlık barışı kapsamdaki varlıklara dönüştürmek suretiyle varlık barışı hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirebilir ve sağlanan avantajlardan yararlanabilirler.
 • Örneğin, (A) gerçek kişisinin yurt dışında bulunan taşınmazını 31 Aralık 2021’e kadar paraya çevirmesi halinde taşınmazın bedelini varlık barışı kapsamında Türkiye’ye getirebilecektir.
 • Diğer taraftan yurtdışında bulunan platin veya gümüş gibi kıymetli madenlerin Türkiye’ye getirilmesi durumunda söz konusu düzenlemeden faydalanamayacaktır. Ancak bu kıymetlerin madde kapsamına giren varlıklara çevrilerek Türkiye’ye getirilmesi durumunda düzenlemeden yararlanabilecektir.

Vatandaşların Kafasında Soru İşareti Uyandıracak Bir Durum Var mı? Bu Gelen Varlıklara Yönelik Bir İnceleme Söz Konusu Olacak Mı? Getirdikleri Varlıkları Değerlendirme Noktasında Bir Kısıtlama Söz Konusu mu?

 • Vatandaşlarımız varlığını bir bankada değerlendirebilir, bir şirkete sermaye olarak koyabilir, bir gayrimenkul alabilir. Yurt içinde sahip olduğunu varlıkları da işletme kayıtlarına dâhil edebilir.
 • Vatandaşlarımızı tedirgin edecek, onları rahatsız edecek herhangi bir uygulama söz konusu değil. Vatandaşlarımız yurtdışından varlıklarını 31 Aralık 2021’e kadar hiç çekinmeden getirebilir ve diledikleri gibi de tasarruf edebilirler.
 • Varlık barışından faydalanılabilmesi için gerekli olan tüm şartların yerine getirilmiş olması koşuluyla bu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.
 • Hem yurt dışında hem de yurt içinde bulunan ve bildirime konu edilen varlıklar, bildirim sonrasında istenildiği gibi serbestçe kullanılabilecek.
 •  Söz konusu varlıklar gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmayacağı gibi ortaklara dağıtılması durumunda da kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak.
 • Bildirimde bulunan mükellefler bu varlıkları ile yatırım yapabileceği gibi sermaye olarak da kullanabilecekler.
SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR