Pazartesi, Ağustos 8, 2022
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMuhasebeYansıtma Faturası

Yansıtma Faturası

 T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı       : 45404237-300.10.54-144           

Konu      : Yansıtma Faturası           

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinde yer alan belgelerin incelenmesinden; tarafınızdan …….. ‘ye gayrimenkul değerleme hizmeti verdiğiniz ve şirket adına yaptığınız giderlerin tarafınıza “Adınıza ödenen resmi kurum gideri” adı altında katma değer vergisine (KDV) ve gelir vergisi stopaj kesintisine tabi tutulmadan serbest meslek makbuzu düzenlemeniz suretiyle ödendiğinden bahisle, yapılan bu uygulamanın Vergi Usul Kanunu ve KDV Kanunu açısından uygun olup olmadığı sorulmaktadır.

            GELİR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez…” hükmü yer almıştır.

Aynı maddenin 5 numaralı bendinde, “Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler” in ücret sayılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, gayrimenkul değerleme işini yapan kişilere ekspertiz faaliyetleri karşılığında yapılan ödemelerin, ücretin unsurlarını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinin 5 numaralı bendi uyarınca ücret olarak kabul edilmesi ve ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin hükümler çerçevesinde vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

            KDV KANUNU AÇISINDAN

           3065 sayılı KDV Kanununun, 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabidir. Ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edilmektedir.

Buna göre, ……………ye verilen gayrimenkul değerleme hizmetiyle ilgili aldığınız bedel ücret olarak kabul edildiğinden, bu işlem KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre KDV nin konusuna girmemektedir.

            VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesinde; ” İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (ücret bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz. Ücret bordrolarına en az aşağıdaki malumat yazılır:

1. Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü (ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan iş verenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir.);

2. Varsa vergi karnesinin tarih ve numarası;

3. Birim ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, saat veya parça başı ücreti);

4. Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre;

5. Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı;

Bordronun hangi aya ait olduğu baş tarafında gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın yirmi üçüne kadar hazırlanıp tarihlenerek, müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tanzim eden memur tarafından imzalanır. İş verenler ücret bordrolarını, yukarıdaki esaslara uymak şartıyla diledikleri şekilde tanzim edebilirler.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, ……………ye verdiğiniz gayrimenkul değerleme hizmetiyle ilgili aldığınız bedel ücret olarak kabul edildiğinden, adı geçen şirketçe şahsınıza yapılan ücret ödemeleri için ücret bordrosu düzenlenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR