Salı, Ağustos 9, 2022
Muhasebe Günlükleri
Ana SayfaMuhasebeYatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı

Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı

24/2/2022 tarihli R.G’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5209)” yayımlandı.

Bu Karar ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da;

 • Komple tesis kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatın sabit yatırım tutarına dahil edilebilmesi,
 • Otomobil üretim yatırımlarına yönelik teşvik belgelerindeki otomobil ithaline ilişkin izin kapsamının genişletilmesine,
 • Faiz desteği üst limitinin “İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi” kapsamında 1 kat artırılmasına,
 • Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara fazladan ödenen faiz veya kar payı desteği tutarının tahsiline,
 • Yatırımı tamamlama vizesinin yapılması için başvuruda bulunulmamasına,
 • Yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının başka bir desteğinden yararlanan yatırımların diğer destek unsurlarından yararlanabilmesine
 • İmalat sanayine yönelik olarak düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan bina-inşaat harcamalarının KDV İade süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılmasına,
 • Bazı yatırım faaliyetlerinin bölgesel destekler kapsamına alınmasına,
 • Gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak makine ve teçhizat listesinin güncellenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/32

KONU: Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı

24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5209)” yayımlandı.

Bu Karar ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da;

 • Komple tesis kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatın sabit yatırım tutarına dahil edilebilmesine,
 • Otomobil üretim yatırımlarına yönelik teşvik belgelerindeki otomobil ithaline ilişkin izin kapsamının genişletilmesine,
 • Faiz desteği üst limitinin “İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi” kapsamında 1 kat artırılmasına,
 • Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara fazladan ödenen faiz veya kar payı desteği tutarının tahsiline,
 • Yatırımı tamamlama vizesinin yapılması için başvuruda bulunulmamasına,
 • Yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının başka bir desteğinden yararlanan yatırımların diğer destek unsurlarından yararlanabilmesine
 • İmalat sanayine yönelik olarak düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan bina-inşaat harcamalarının KDV İade süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılmasına,
 • Bazı yatırım faaliyetlerinin bölgesel destekler kapsamına alınmasına,
 • Gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak makine ve teçhizat listesinin güncellenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

1) Komple tesis kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatın sabit yatırım tutarına dahil edilebilmesi

2012/3305 sayılı Kararın “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, EK-8 (GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ)’de belirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilememektedir.

Bu Kararın 1 inci maddesiyle söz konusu maddede yapılan değişiklikle, EK-8’de yer alan ve kullanılmış komple tesis kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatın KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyet sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebileceği düzenlenmiştir.

2) Otomobil üretim yatırımlarına yönelik teşvik belgelerindeki otomobil ithaline ilişkin izin kapsamının genişletilmesi

2012/3305 sayılı Kararın “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca, otomobil üretimine yönelik olarak yatırımcılara, bazı şartların gerçekleşmesi durumunda gümrük vergisine tabi olmaksızın otomobil ithaline izin verilebilmektedir.

Bu Kararın 1 inci maddesi ile söz konusu 7 nci fıkrada yapılan değişiklikle otomobil üretim yatırımlarına yönelik teşvik belgelerindeki otomobil ithaline ilişkin izin kapsamı genişletilmiştir.

Yapılan yeni düzenlemeye göre, hibrit ve/veya elektrikli olmak koşuluyla otomobil ve/veya ticari araç üretimine yönelik yatırımlarda asgar yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurul kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırı tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olma kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara ilave kapasitenin yüzde 2,5’ine kadar ve motor silindir hacmi 2.500 cm3′ e kadar olan otomobil ve/veya brüt ağırlığı 5 tonu geçmeye eşya taşımaya mahsus motorlu araç ithaline yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla izin verilebilecektir.

Bu kapsamda izin verilen gümrük vergisine tabi olmaksızın yapılacak ithalat otomobil üretimine yönelik teşvik belgesi için otomobil, elektrikli ya da hibrit ticari araç üretimine yönelik teşvik belgesi için ticari araç ithali ile sınırlı olacaktır.

3) Faiz desteği üst limitinin “İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi” kapsamında 1 kat artırılması

2012/3305 sayılı Kararın 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği  tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla birmilyon, birmilyonikiyüzbin, birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını geçemeyeceği; ancak belirtilen üst sınırların, Ek-l’de yer alan 3 üncü bölge illerinin Ek-7’de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, Ek-l’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, Ek-l’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler kapsamında bir kat artırılarak uygulanacağına hükmedilmiştir.

Bu Kararın 2 nci maddesi ile söz konusu fıkrada yapılan değişiklikle, faiz desteği üst limiti “İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi” kapsamında Kredi Garanti Fon tarafından teminatlandırılan TL cinsi krediler ile TL cinsi finansal kiralama işlemleri kapsamında 1 kat artırılarak uygulanacaktır.

4) Aynı teşvik belgesi kapsamındaki yatırım için faiz veya kâr payı desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurumun talepte bulunamaması

2012/3305 sayılı Kararın 11 inci maddesinin 8 inci fıkrası uyarınca, aynı teşvik belgesi kapsamındaki yatırım için faiz veya kâr payı desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunamamakta; ancak, stratejik yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunabilmekteydi.

Bu Karar ile söz konusu fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

5) Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara fazladan ödenen faiz veya kar payı desteği tutarının tahsili

Bu Karar ile 2012/3305 sayılı Kararın 11 inci maddesine eklenen 13 üncü fıkrayla, Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara fazladan ödenen faiz veya kar payı desteği tutarının tahsiline ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre, teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde yatırımcılara fazladan ödenen faiz veya kar payı desteği tutarı, aracı kurum tarafından kredini kullandırıldığı veya borçlanmanın yapıldığı tarihte uygulanan faiz veya kar payı oran uygulanmak suretiyle her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak gecikme faizi ile geri alınacaktır.

Yeni getirilen bu hüküm, bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanacaktır.

6) Yatırımı tamamlama vizesinin yapılması için başvuruda bulunulmaması

2012/3305 Sayılı Karar’ın 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; yatırımcı, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip 6 ay içinde yatırımı tamamlama vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanlığa müracaat etmektedir.

Bu Karar ile söz konusu fıkrada yapılan değişiklikle, yatırımı tamamlama vizesine müracaat edilmemesi halinde, Bakanlıkça firmaya tamamlama vize müracaatında bulunulması için bildirimde bulunulacağı; bildirim tarihini müteakip 2 ay içerisinde tamamlama vizesi için müracaatta bulunulmaması halinde yatırım teşvik belgesinin iptal edilebileceği düzenlenmiştir.

7) Yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının başka bir desteğinden yararlanan yatırımların diğer destek unsurlarından yararlanabilmesi

20212/3305 Sayılı Karar’ın 29 uncu maddesi uyarınca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilmektedir.

Bu Kararın 4 üncü maddesi ile söz konusu maddede yapılan değişiklik uyarınca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım kapsamında kullanılan krediyle ilgili başka bir desteğinden yararlanan yatırımların da söz konusu krediye bu Karar kapsamında yer alan faiz veya kar payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki diğer destek unsurlarında yararlandırılabilmesi sağlanmıştır.

8) İmalat sanayine yönelik olarak düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan bina-inşaat harcamalarının KDV İade süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılması

Bu Kararın 5 inci maddesi ile 20212/3305 Sayılı Karar’ın geçici 8 inci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, imalat sanayine yönelik olarak düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan bina-inşaat harcamalarında KDV iade süresi 2024 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

9) Bazı yatırım faaliyetlerinin bölgesel destekler kapsamına alınması

Bu Kararın 6 ncı maddesi ile 2012/3305 sayılı Karar’ın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDE YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda yapılan değişiklikle;

a) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasında sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesis yatırımları ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları bölgesel destekler kapsamına alınmıştır. Buna göre söz konusu yatırımlar faiz/kar payı desteği sağlanmaksızın;

– 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan

– 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan

bölgesel desteklerden  yararlanacaktır.

b) İstanbul ili hariç olmak üzere; kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanacaklardır.

c) İstanbul ili hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimin yönelik yatırımlar;

– 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan,

– 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan

bölgesel desteklerden yararlanacaktır.

10) Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi’nin güncellenmesi

Bu Kararın 7 nci maddesiyle 2012/3305 sayılı Karar’ın EK-8 sayılı ve “GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN

YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ” başlıklı tablosu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 G.T.İ.P NO2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli Adı
18405.10.00.00.14Oksijen  jeneratörleri
28413.40.00.00.00Beton pompaları
38414.40.90.00.12Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen pistonlu hava kompresörleri; dakikada verdiği hava debisi > 2 m3
48414.80.19.90.00Çok kademeli turbo kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
58414.80.22.90.11Pistonlu kompresörler; hava tankı ihtiva eden, monometre basıncı =<15 bar, debisi=< 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ
68414.80.28.90.00Pistonlu kompresörler; monometre basıncı<= 15 bar, debisi > 60 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
78414.80.59.90.00Pistonlu kompresörler; monometre basıncı> 15 bar, debisi> 120 m3/h, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
88414.80.73.90.00Döner hareketli, tek şaftlı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
98414.80.75.90.00Döner hareketli, çok şaftlı, vidalı kompresörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
108415.82.00.90.00Bir soğutucu ünite içeren diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
118415.83.00.90.00Bir soğutucu ünite içermeyen diğer klima cihazları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
128417.10.00.00.12Metallerin, metal cevherlerinin ve piritleri için elektrikli olmayan ısıl işlem fırınları
138417.20.10.00.00Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan tünel fırınlar
148417.20.90.00.00Ekmekçilik (bisküvi dahil) için elektrikli olmayan fırınlar; tünel fırınlar HARİÇ
158419.35.00.00.00Diğerleri, ağaç, kağıt hamuru, kağıt veya kartonlar için olanlar
168419.39.00.00.00Isı değişikliği yoluyla maddelerin kurutulması için diğer cihazlar
178422.30.00.00.00Şişe, kutu, çuval, vb kapları doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsülleme makinaları ve içecekleri gazlandırma ya mahsus makinalar
188422.40.00.00.19Diğerleri
198426.19.00.00.12Köprü vinçler (sabit bir mesnet üzerine tesbit edilmiş gezer köpıii vinçleri HARİÇ)
208426.20.00.00.00Kule vinçler
218427.10.10.00.00Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
228427.10.90.00.00Elektrik motorlu, kendinden hareketli forkliftler ve kaldınna ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları; kaldınna yüksekliği < 1 metre
238427.20.11.00.00Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
248427.20.19.00.00Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği >= 1 metre
258427.20.90.00.00Kendinden hareketli diğer forkliftler ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği < 1 metre
268428.33.00.90.00Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, bantlı elevatörler ve konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
278428.39.20.90.00Eşya ve malzeme taşımaya mahsus, sürekli hareketli, rulolu veya makaralı konveyörler; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ
288429.20.00.00.11Kendinden hareketli greyderler
298429.51.99.10.11Kendinden hareketli, toprağı kazabilen, önden yüklemeli diğer küreyici yükleyiciler; lastik tekerlekli olanlar
308429.52.10.00.00Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen, paletli ekskavatörler
318429.52.90.00.11Kendinden hareketli, kulesi 360 derece dönebilen lastik tekerlekli mekanik küreyiciler, ekskavatörler ve küreyici yükleyiciler
328429.59.00.10.11Kendinden hareketli, toprağı kazabilen beko loder
338434.20.00.00.11Tereyağı imaline mahsus makine ve cihazlar (ekremözler hariç)
348434.20.00.00.12Peynir imaline mahsus makine ve cihazlar
358434.20.00.00.19Sütçülükte kullanılan diğer makine ve cihazlar
368437. l0.00.00.00Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar
378437.80.00.10.11Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar; değirmencilikte kullanılmaya mahsus olanlar
388451.40.00.00.11Tekstil sanayi için yıkama makinaları
398456.11.90.00.00Lazerle çalışanlar, Diğerleri
408456.40.00.00.00Plazma arkı yöntemi ile maddelerin aşındırılarak işlenmesine mahsus makina ve aletler
418457.10.10.00.11Yatay olanlar,4 ve daha az hareketli eksenli olanlar
428457.10.90.00.11Köprülü tip olmayanlar, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar
438457.10.90.00.13Köprülü tip olmayanlar, Hızlı delik delme ve kılavuz çekme merkezleri
448457.10.90.00.14Köprülü tip olanlar, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar
458457.30.90.00.00Metal işlemeye mahsus çok istasyonlu transfer tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
468458.11.20.00.11Tornalama merkezleri, 4 ve daha az hareketli eksenli olanlar
478459.10.00.00.00Metalleri talaş kaldırmak suretiyle işleyen kızaklı işlem üniteleri
488459.61.10.00.00Metaller için nümerik kontrollü takım freze tezgahları
498459.61.90.00.00Metaller için nümerik kontrollü diğer freze tezgahları
508459.69.90.00.00Metaller için diğer freze tezgahları
518460.12.00.00.00Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
528460.19.00.00.00Metaller veya sermetler için düz yüzey taşlama tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
538460.31.00.00.00Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar
548460.39.00.00.00Metal alet veya kesici takım için bileme tezgahları; nümerik kontrollü olanlar HARİÇ
558461.50.11.00.00Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde olan testere tezgahları
568461.50.19.00.00Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen testeresi daire şeklinde OLMAYAN testere tezgahları
578461.50.90.00.00Metalleri veya sem1etleri tal kaldırarak işleyen dilme tezgahları
588462.22.10.00.00Profil şekillendirme makineleri: Numerik kontrollü olanlar
598462.23.00.00.00Numerik kontrollü abkant presler
608462.24.00.00.00Numerik kontrollü panel bükücüler
618462.25.00.00.00Numerik kontrollü rulo şekillendirme makineleri
628462.26.00.00.00Numerik kontrollü diğer kavislendirme, katlama. düzeltme veya yassılaştırma tezgahları
638462.29.10.00.00Diğerleri, Numerik kontrollü olanlar
648462.33.00.00.00Numerik kontrollü makasla kesme tezgahları
658462.42.00.00.11Numerik kontrollü olanlar, Zımbalı kesme tezgahlan
668462.49.00.00.11Diğerleri, Zımbalı kesme makinaları
678462.61. l 0.90.00Hidrolik presler, Numerik Kontrollü olanlar, Diğerleri
688462.69.10.90.00Soğuk metal işleme presleri, Diğerleri, Numerik Kontrollü olanlar,Diğerleri
698463.10.90.00.00Metal çubuk, boru, profil veya benzerlerini çekme makinaları; tel çekme makineleri HARİÇ
708463.20.00.00.11Ezerek vida dişi açma makinaları
718465.10.90.00.00Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. işlemeye mahsus, alet değiştirmeden fakat işlenecek parça otomatik yüklenerek iş yapan makinalar
728465.20.00.00.00Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için işleme merkezleri
738465.91.10.00.00Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için şerit testere makinaları
748465.91.20.00.00Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için dairesel testere makinaları
758465.92.00.00.11Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için planya makinaları
768465.92.00.00.12Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için freze makinaları
778465.93.00.00.13Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için parlatma makinaları
788465.94.00.00.00Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, seı1 plastik, vb. sert maddeler için bükme veya birleştim1c makinaları
798465.95.00.00.00Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için delik açma veya zıvanalama makinaları
808465.96.00.00.00Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik, vb. sert maddeler için yarma, dilme veya soyarak yaprak halinde açma makinaları
818468.20.00.00.19Gaz ile çalışan lehim ve kaynak yapmaya mahsus veya satıh tavlamaya mahsus diğer makine ve cihazlar
828474.10.00.10.00Maden cevherlerini tasnif etmeye ayırmaya, elemeye veya yıkamaya mahsus makineler
838474.10.00.90.00Toprak, taş, cevher (maden cevherleri HARİÇ) veya katı haldeki diğer mineral maddeleri tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya veya yıkamaya mahsus makinalar
848474.20.00.10.00Taş kırma makinaları
858474.20.00.90.00Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri kırmaya veya öğütmeye mahsus makinalar; taş kırma makinaları HARİÇ
868474.31.00.00.00Beton veya harç karıştırıcıları
878474.32.00.00.00Mineral maddeleri bitümenle karıştırmaya mahsus makinalar
888474.39.00.00.00Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar ve diğer maddeleri karıştırmaya mahsus makinalar
898474.90.90.90.1984.74 Pozisyonundaki diğer makinalar için aksam ve parçalar; dökme demir veya çelik dökümden olanlar HARİÇ
908477.10.00.00.00Kauçuk veya plastik için enjeksiyon makinaları
918479.30.10.00.00Ağaç veya diğer lifli maddelerden levha imaline mahsus presler
928515.21.00.00.00Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar
938515.29.00.00.00Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus diğer makine ve cihazlar
948515.31.00.00.00Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmay mahsus tamamen veya kısmen otomatik olan makine ve cihazlar
958603.10.00.00.00Elektrik enerjisini dışarıdan alan kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları
968702.10.11.11.00Otobüs; YENİ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi> 2500 cm3
978702.10.19.11.00Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi> 2500 cm3
988702.10.91.11.00Otobüs; YENİ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi <= 2500 crn3
998702.10.99.11.00Otobüs; KULLANILMIŞ, sadece dizel veya yarı dizel motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi <= 2500 cm3
1008702.20.10.00.00Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yan dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi > 2500cm3
1018702.20.90.00.00Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem dizel/yarı dizel hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi <=2500cm3
1028702.30.10.00.00Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi> 2800 cm3
1038702.30.90.00.00Yolcu taşımaya mahsus taşıtlar; hem benzinli hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu, taşıma kapasitesi >= 1 O kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3
1048702.40.00.00.00Yolen taşımaya mahsus taşıtlar; sadece elektrik motorundan tahrikli; taşıma kapasitesi >=1O kişi
1058702.90.l 1.11.00Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi > 2800 cm3
1068702.90.19.11.00Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi > 2800 cm3
1078702.90.31.11.00Otobüs; YENİ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 1O kişi, silindir hacmi <= 2800 cm3
1088702.90.39.11.00Otobüs; KULLANILMIŞ, benzinli, taşıma kapasitesi >= 10 kişi, silindir hacmi <= 2800 crn3
1098702.90.90.00.001O veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) diğer motorlarla mücehhez taşıtlar
1108704.21.10.00.00Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton
1118704.21.31.00.00Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3
1128704.21.39.00.00Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2500 cm3
1138704.21.91.00.00Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi<= 2500 cm3
1148704.21.99.00.00Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı<= 5 ton, silindir hacmi<= 2500 cm3
1158704.22.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; 5 ton< brüt ağırlığı <= 20 ton
1168704.22.91.00.00Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, 5 ton< brüt ağırlığı <= 20 ton
1178704.22.99.00.00Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, 5 ton< brüt ağırlığı <= 20 ton
1188704.23.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel yapılmış (EURATOM) dizel veya yarı dizel motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 20 ton
1198704.23.91.00.00Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı > 20 ton
1208704.23.99.00.00Eşya taşımaya mahsus dizel veya yarı dizel motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 20 ton
1218704.31.10.00.00Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı <= 5 ton
1228704.31.31.00.00Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3
1238704.31.39.00.00Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi > 2800 cm3
1248704.31.91.00.00Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <=2800 cm3
1258704.31.99.00.00Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı <= 5 ton, silindir hacmi <= 2800 cm3
1268704.32.10.00.00Yüksek radyoaktif maddeleri taşımaya mahsus (EURATOM) benzin motorlu taşıtlar; brüt ağırlığı > 5 ton
1278704.32.91.00.00Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; YENİ, brüt ağırlığı> 5 ton
1288704.32.99.00.00Eşya taşımaya mahsus benzin motorlu diğer taşıtlar; KULLANILMIŞ, brüt ağırlığı > 5 ton
1298704.41.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
1308704.41.31.00.00Yeni olanlar
1318704.41.39.00.00Kullanılmış olanlar
1328704.41.91.00.00Yeni olanlar
1338704.41.99.00.00Kullanılmış olanlar
1348704.42.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
1358704.42.91.00.00Yeni olanlar
1368704.42.99.00.00Kullanılmış olanlar
1378704.43.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
1388704.43.91.00.00Yeni olanlar
1398704.43.99.00.00Kullanılmış olanlar
1408704.51.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
1418704.51.31.00.00Yeni olanlar
1428704.51.39.00.00Kullanılmış olanlar
1438704.51.91.00.00Yeni olanlar
1448704.51.99.00.00Kullanılmış olanlar
1458704.52.10.00.00Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
1468704.52.91.00.00Yeni olanlar
1478704.52.99.00.00Kullanılmış olanlar
1488704.60.00.00.00Diğerleri (sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar)
1498704.90.00.00.00Eşya taşımaya mahsus motorlu diğer taşıtlar
1508705.10.00.00.11Vinçli taşıtlar; kaldırma kapasitesi<= 75 ton
1518705.40.00.00.00Beton karıştırıcı ile mücehhez kamyonlar
1528705.90.30.00.00Beton pompalama taşıtları
1538705.90.80.10.12Kar küremeye mahsus taşıtlar
1548705.90.80.90.11Merdivenli veya yükseltilebilen platformlu taşıtlar
1558903.32.10.00.00Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m geçmeyenler; Denizde seyretmeye mahsus olanlar
1568903.33.10.00.00Uzunluğu 24 m.yi geçenler; Denizde seyretmeye mahsus olanlar
1578903.31.00.00.00Motorbotlar (dıştan takma motoru olanlar hariç) (şişirilebilir olanlar hariç): Uzunluğu 7,5 m.yi geçmeyenler
1588903.32.90.00.00Uzunluğu 7,5 m.yi geçen fakat 24 m geçmeyenler; Diğerleri:
1598903.33.90.00.00Uzunluğu 24 m.yi geçenler, Diğerleri:
1609401.31.00.00.00Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve Ahşap olanlar sandalyeler:
1619401.39.00.00.12Adi metallerden koltuk ve sandalyeler
1629401.39.00.00.19Diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler
1639401.41.00.00.00Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) Ahşap olanlar
1649401.49.00.00.00Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç) Diğerleri
1659401.52.00.00.00Bambudan oturmaya mahsus mobilyalar
1669401.53.00.00.00Hintkamışından oturmaya mahsus mobilyalar
1679401.59.00.00.00Kamış, sepetçi söğüdü veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar; bambudan ve hintkamışından olanlar HARİÇ)
1689401.61.00.00.11Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocukla için o!anlar
1699401.61.00.00.19Ahşap iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocukla için olanlar HARİÇ
1709401.69.00.00.11Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
1719401.69.00.00.19Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar çocuklar için olanlar HARİÇ
1729401.71.00.00.11Metal iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocukla için olanlar
1739401.71.00.00.19Metal iskeletli oturmaya mahsus içleri doldurulmuş, kaplanmış diğer mobilyalar; çocukla için olanlar HARİÇ
1749401.79.00.00.11Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
1759401.79.00.00.19Metal iskeletli otunnaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
1769401.80.00.00.11Oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar
1779401.80.00.00.19Oturmaya mahsus diğer mobilyalar; çocuklar için olanlar HARİÇ
1789403.l 0.51.00.00Bürolarda kullanılan metalden yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm
1799403.10.58.00.00Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği <- 80 cm
1809403.10.91.00.00Bürolarda kullanılan metalden kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; yüksekliği > 80 cm
1819403.10.93.00.00Bürolarda kullanılan metalden çekmeceli dolaplar, dosya veya fiş dolapları; yüksekliği > 80 cm
1829403.10.98.00.00Bürolarda kullanılan metalden diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm
1839403.20.20.00.11Metalden çocuk karyolaları ve beşikler
1849403.20.20.00.19Metalden karyolalar; metalden çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ
1859403.20.80.10.00Çinkodan, demir veya çelikten asma yemek dolapları
1869403.20.80.90.00Metalden diğer mobilyalar
1879403.30.11 .00.00Bürolarda kullanılan ahşaptan yazı masaları; yüksekliği <= 80 cm
1889403.30.19.00.00Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği <= 80 cm
1899403.30.91.00.00Bürolarda kullanılan ahşaptan kapılı, kanatlı veya sürgülü dolaplar; çekmeceli dolaplar, dosya ve fiş dolapları; yüksekliği> 80 cm
1909403.30.99.00.00Bürolarda kullanılan ahşaptan diğer mobilyalar; yüksekliği > 80 cm
1919403.40. 10.00.00Ahşaptan hazır mutfak üniteleri
1929403.40.90.00.00Mutfaklarda kullanılan ahşaptan mobilyalar; ahşaptan hazır mutfak üniteleri HARİÇ
1939403.50.00.00.11Yatak odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler
1949403.50.00.00.19Yatak odalarında kullanılan ahşaptan mobilyalar; yatak odalarında kullanılan ahşaptan çocuk karyolaları ve beşikler HARİÇ
1959403.60.10.00.00Yemek odalarında ve otunna odalarında kullanılan ahşaptan mobilyalar
1969403.60.30.00.00Mağazalarda kullanılan ahşaptan mobilyalar
1979403.60.90.10.00Asma ecza dolapları ve banyolarda kullanılan ahşaptan küçük dolaplar
1989403.60.90.90.00Ahşaptan diğer mobilyalar
1999403.70.00.00.11Plastik maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler
2009403.70.00.00.19Plastik maddelerden mobilyalar; plastik maddelerden çocuk karyolaları ve beşikler  HARİÇ
2019403.82.00.00.00Bambudan diğer mobilyalar
2029403.83.00.00.00Hintkamışından diğer mobilyalar
2039403.89.00.00.00Diğer maddelerden diğer mobilyalar

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5209)

SON EKLENENLER
- Advertisment -
Muhasebe Günlükleri

EN ÇOK OKUNANLAR